Medd fr Valberedningen

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet.
Detta år söker vi en styrelseledamot och en till valberedningen.
Om du är en medlem som är intresserad av att bidra i styrelsen eller valberedningen så vill vi att du hör av dig!
Om du har förslag på någon annan så kontakta först personen i fråga och ta reda på om hen är intresserad av uppdraget. Kontakta sedan oss.

Mejla valberedningen.oa (a) gmail.com
Hälsningar valberedningen som består av Lena Eiserman, Ingvar Mohlin och Anna Hirsch

Kallelse till årsmöte 2024, sön 16 jun 10-12 Bullandö krog

Östra Älvsala Tomtägareförening
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024
Söndag den 16 juni, klockan 10.00–12.00 på Bullandö Krogs övre våning

Medlemmarna i Östra Älvsala Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie årsmöte 2024.
Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Beslut om kallelse skett enligt stadgarna
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 6. Val av två justeringsmän och rösträknare
 7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
  a.) Årsredovisning inkluderat verksamhetsberättelse
  b). Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 9. Behandling av styrelsens förslag
 10. Behandling av motioner till årsmötet
 11. Fastställande av avgifter och arvoden
  a). Föreningsavgift för 2024/2025 förslås till 2000kr/fastighet
 12. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer, en revisorssuppleant
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden
 16. Årsmötet avslutas

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna ha inkommit till styrelsen senast den 1 april.
Frågor som inte står på föredragningslistan får behandlas om årsmötet så beslutar. Dessa
behandlas under punkten övriga ärenden.
Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande medlemmar med en röst per tomt. Röstning kan ske
genom fullmakt. Skriftlig fullmakt kan lämnas genom annan tomtägare, dock endast en
fullmaktsröst per person.
Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning, sluten omröstning ska ske om någon
medlem så begär.

Sida 2 av 2

Bilagor
Följande bilagor bifogas denna kallelse

Välkomna!
/Östra Älvsala Tomtägareförenings styrelse, Östra Älvsala den 31 maj 2024.

Städdag

Höstens städdag 21/10 kl 10-14

Samling 10.00 Möllers Plan=Vändplan=korsningen Klubbv, Skogsälvsv, Utsiktsv.
Korvgrillning 14.00 Långgrunda = Stranden Sjöälvsvägen = barnbadet = simskolestranden

mvh

Styrelsen

Midsommartack

Stort tack för ett trevligt midsommarfirande.

I år igen blev det lika bra som det alltid har varit.

Tack alla frivilliga som hjälper till och ser till att det blir så bra.

I år ett extra tack till våra glada musikanter och fika-till-barnen-ansvariga.

Men även dansledare, lekledare, utropare, stångpåklädare och såklart alla som kommer och är med.

Östra Älvsala, kantklippning nästa vecka

Hej.

Klippning av vägkanter är beställd av KL Mark & Schakt, ett lokalt Älvsala företag.

Kommer ske nästa vecka.

Uppmaning:

Titta över så att ni inte har något nära vägen och i/runt diken och som kan skadas.

Tex leksaker och blomkrukor.

Även leksaker som är utställda för att markera fartsänkning.

Byggmaterial och bilar. Maskiner och grävskopor.

Anledningen är dels för att underlätta för kantklippningen men även så att inget skadas. Vid kantklippning kan det sprätta ganska långt, så tänk på att flytta undan era prylar/bilar ordentligt.

mvh

Styrelsen

Midsommar

Vi firar traditionsenligt på midsommarängen i år igen.

Gamla som nya medlemmar är välkomna att komma till ängen kl 09.45 på fredag morgon. Ta med blommor och björkris/ björksly. Det finns inte tid att vi börjar plocka kl 09.45, utan då börjar vi direkt att kvista av björkriset med medhavd seckatör och klär stången så den blir grön och fin.

Därefter pyntas den med blommor och kransar. Vi som varit med senaste åren har själva fått det stressigt att hinna till sin egen lunch, så ju fler vi blir desto snabbare går det.

Firandet börjar kl 15.00 med musiker o ringdans, saft o bulle, samt 3-kamp för barnen och fiskdamm. Ta med era lunchgäster och en filt och var med.

Vi uppmanar alla medlemmar till att informera era gäster om att hålla låg hastighet, max 20 km/h. Det är mycket barn i området och det dammar mycket. Om entreprenörer hinner så kommer vägarna dammbindas i veckan.

Välkomna!

/ Styrelsen