Städdag

Höstens städdag 21/10 kl 10-14

Samling 10.00 Möllers Plan=Vändplan=korsningen Klubbv, Skogsälvsv, Utsiktsv.
Korvgrillning 14.00 Långgrunda = Stranden Sjöälvsvägen = barnbadet = simskolestranden

mvh

Styrelsen

Midsommartack

Stort tack för ett trevligt midsommarfirande.

I år igen blev det lika bra som det alltid har varit.

Tack alla frivilliga som hjälper till och ser till att det blir så bra.

I år ett extra tack till våra glada musikanter och fika-till-barnen-ansvariga.

Men även dansledare, lekledare, utropare, stångpåklädare och såklart alla som kommer och är med.

Östra Älvsala, kantklippning nästa vecka

Hej.

Klippning av vägkanter är beställd av KL Mark & Schakt, ett lokalt Älvsala företag.

Kommer ske nästa vecka.

Uppmaning:

Titta över så att ni inte har något nära vägen och i/runt diken och som kan skadas.

Tex leksaker och blomkrukor.

Även leksaker som är utställda för att markera fartsänkning.

Byggmaterial och bilar. Maskiner och grävskopor.

Anledningen är dels för att underlätta för kantklippningen men även så att inget skadas. Vid kantklippning kan det sprätta ganska långt, så tänk på att flytta undan era prylar/bilar ordentligt.

mvh

Styrelsen

Midsommar

Vi firar traditionsenligt på midsommarängen i år igen.

Gamla som nya medlemmar är välkomna att komma till ängen kl 09.45 på fredag morgon. Ta med blommor och björkris/ björksly. Det finns inte tid att vi börjar plocka kl 09.45, utan då börjar vi direkt att kvista av björkriset med medhavd seckatör och klär stången så den blir grön och fin.

Därefter pyntas den med blommor och kransar. Vi som varit med senaste åren har själva fått det stressigt att hinna till sin egen lunch, så ju fler vi blir desto snabbare går det.

Firandet börjar kl 15.00 med musiker o ringdans, saft o bulle, samt 3-kamp för barnen och fiskdamm. Ta med era lunchgäster och en filt och var med.

Vi uppmanar alla medlemmar till att informera era gäster om att hålla låg hastighet, max 20 km/h. Det är mycket barn i området och det dammar mycket. Om entreprenörer hinner så kommer vägarna dammbindas i veckan.

Välkomna!

/ Styrelsen

Grönområdesplan

Presenterad idag på årsmötet av Cecilia och Joakim. Beställd efter beslut baserad på motion från förra året av Mats och Bo.

http://ostraalvsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Rapport-gronomradesplan-Ostra-Alvsala-2023.pdf

http://ostraalvsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Ostra-Alvsala-skogskarta-2023.pdf

Meddelande från valberedningen (komplettering till utskick ang årsmöte)

Valberedningen lämnar detta förslag till årsmötet.

Vi har lyckats fylla alla poster och är tacksamma för de i vår förening som vill ta ett extra ansvar på olika sätt. Vi har bett Henrik ta ordförandeklubban ännu ett år för stabilitetens skull och han har accepterat det med stöd av övriga styrelsen. Samtidigt är vi glada över att nya resurser ställer upp i styrelsearbetet och både Hugo och Britt-Marie tror vi kan bli goda tillskott.

Revisorerna var en svårare uppgift för oss i valberedningen. Vi önskar spridning i alla våra uppdrag gällande området, åldrar och så vidare. Men trots flera försök fick vi inget gensvar på revisoruppgifterna. Därför är vi tacksamma för de tre som nu tar på sig uppdraget trots att de har fastigheter på samma gata och hoppas årsmötet har överseende med det.

Årsmötet föreslår och väljer valberedningen så fundera redan nu på om ni har förslag.

Det är också bra om ni inför nästa år funderar över om ni vill och kan ta på er en uppgift i föreningen. Valberedningen behöver er hjälp i sitt arbete med att fylla dessa viktiga funktioner!

Valberedningen 2023 bestående av Lena Eiserman, Ingvar Mohlin och Anna Hirsch (sammankallande)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Söndag den 18 juni, klockan 10.00–12.00 på Bullandö Krogs övre våning

Medlemmarna i Östra Älvsala Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie årsmöte 2023.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Beslut om kallelse skett enligt stadgarna

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

6. Val av två justeringsmän och rösträknare

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse

Årsredovisning inkluderat verksamhetsberättelse samt redovisning av Grönområdesplan (beslut från årsmötet 2022).

Revisionsberättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

9. Behandling av styrelsens förslag

Diskussion: Avgift för påverkan på väg vid byggnationer

10. Behandling av motioner till årsmötet

11. Fastställande av avgifter och arvodena

föreningsavgift för 2023/2024 förslås bli 2000kr/fastighet

12. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter

13. Val av två revisorer, en revisorssuppleant

14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 15. Övriga ärenden

16. Årsmötet avslutas

Frågor som inte står på föredragningslistan får behandlas om årsmötet så beslutar. Dessa behandlas under punkten övriga ärenden.

Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande medlemmar med en röst per tomt. Röstning kan ske genom fullmakt. Skriftlig fullmakt kan lämnas genom annan tomtägare, dock endast en fullmaktsröst per person.

Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning, sluten omröstning ska ske om någon medlem så begär.

Bilagor

Följande bilagor bifogas denna kallelse

Välkomna!

/Östra Älvsala Tomtägareförenings styrelse, Östra Älvsala den 1 juni 2023