Kallelse till årsmöte 2024, sön 16 jun 10-12 Bullandö krog

Östra Älvsala Tomtägareförening
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024
Söndag den 16 juni, klockan 10.00–12.00 på Bullandö Krogs övre våning

Medlemmarna i Östra Älvsala Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie årsmöte 2024.
Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Beslut om kallelse skett enligt stadgarna
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 6. Val av två justeringsmän och rösträknare
 7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
  a.) Årsredovisning inkluderat verksamhetsberättelse
  b). Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 9. Behandling av styrelsens förslag
 10. Behandling av motioner till årsmötet
 11. Fastställande av avgifter och arvoden
  a). Föreningsavgift för 2024/2025 förslås till 2000kr/fastighet
 12. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer, en revisorssuppleant
 14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
 15. Övriga ärenden
 16. Årsmötet avslutas

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna ha inkommit till styrelsen senast den 1 april.
Frågor som inte står på föredragningslistan får behandlas om årsmötet så beslutar. Dessa
behandlas under punkten övriga ärenden.
Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande medlemmar med en röst per tomt. Röstning kan ske
genom fullmakt. Skriftlig fullmakt kan lämnas genom annan tomtägare, dock endast en
fullmaktsröst per person.
Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning, sluten omröstning ska ske om någon
medlem så begär.

Sida 2 av 2

Bilagor
Följande bilagor bifogas denna kallelse

Välkomna!
/Östra Älvsala Tomtägareförenings styrelse, Östra Älvsala den 31 maj 2024.