LTA pump

Styrelsen har under denna vecka på begäran av fastighetsägare ställt frågor och bett kommunen se över möjligheten till installation av en mer lågbyggd pump än den på ca 2,5 meter som idag beslutats användas.  Sammanfattningsvis kan sägas att frågan har behandlats i nämnden tre gånger och beslutet har vid samtliga tillfällen blivit att kommunens anvisningar och val av pumpstation ska följas. I tjänsteskrivelsen står argument till varför kommunen inte tillåter andra varianter än den LTA-station som är ca 2,5 m hög. Det handlar framför allt om frysrisk med tillkommande problem när fastighetsägare har installerat lågbyggda stationer. Därmed kommer kommunen endast tillhandahålla en variant, och det är den djupa stationen. 

Kommunens svar Styrelsen

Östra Älvsala Tomtägareförening

VA, infoskärmar, reflexer

Vatten och avlopp

Sedan föregående utskick så har styrelsen haft tre möten med kommunen och den entreprenör (Frentab) som ska utföra VA-arbetena. Vi har utfört två rundvandringar och inspekterat området. Vi har framförallt tittat på upplagsplatser, träd som står nära vägen, framkomlighet och våra behov av tillfälliga parkeringsplatser. Vägar som inte har genomfart, ex Utsiktsvägen kommer påverkas mer och under längre tid än andra gällande framkomlighet. Kommunikation kring dessa specifika vägsträckor kommer att ske direkt mellan Frentab och berörda fastighetsägare. Information om TA- planer som omfattar hela området kommer gå ut både genom Frentab och via föreningen. Vissa träd som behöver tas bort kommer styrelsen alternativt Frentab meddela fastighetsägare om, i de fall de står på gränsen eller på aktuell fastighet. Trädfällning kommer generellt sett vara begränsad. Skyddsvärda träd kommer att förses med skydd runt stammen och schakt runt dem kommer ske med största försiktighet.

Vårt samarbete med kommunen och Frentab är mycket gott. Ni som bor i området eller har varit ute senaste tiden har säkert sett att etablering har påbörjats vid infarten från Bullandövägen. Bifogat finns en karta med framtida etableringsytor och upplag.

Schakt är planerad att påbörjas den 15/3, med start på Klubbvägen vid infarten till Klubben.

Informationsskärmar är uppsatta vid postlådorna som komplement till utskick.

Reflexer på träd är så kallade mätreflexer. Reflexerna är till för att bygga ett så kallat ”stomnät” som Frentabs mättekniker använder sig av vid inmätningar/utsättningar under projektet.Har ni inte meddelat e-post till Frentab för utskick av information så gör det.
Kontakta styrelsen för mer info

Styrelsen, Östra Älvsala Tomtägareförening

Påminnelse årsavgift, Östra Älvsala, sista betaldatum var den 31 Juli 2020, ange tomtnummer vid betalning

Se nedan för mer detaljer.Saknar betalning från följande fastigheter, vänligen betala snarast.
Sammanfattning: 2000kr med tomtnummer senast 31/7 till konto 557251-6Hej.Normalt brukar vi kommunicera detta på årsmötet, men eftersom årsmötet dröjer till i höst ber vi om årets avgift nu.
 
Avgiften ligger kvar på 2000 kronor
Skall vara inne den 31 juli 2020.
 
Betalas in på postgirokonto 557251-6
Redovisa tydligt avsändare, med tomtnummer

Vi säger på förekommen anledning det en gång till. :-)Redovisa avsändare med tomtnummer, tex 3:33 !  /Vänligen, Styrelsenps. Glöm inte att ange tomtnummerpps. När ni lägger in betalningen, kom ihåg att ange tomtnummer.