KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Söndag den 18 juni, klockan 10.00–12.00 på Bullandö Krogs övre våning

Medlemmarna i Östra Älvsala Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie årsmöte 2023.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Beslut om kallelse skett enligt stadgarna

4. Upprättande av röstlängd

5. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

6. Val av två justeringsmän och rösträknare

7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse

Årsredovisning inkluderat verksamhetsberättelse samt redovisning av Grönområdesplan (beslut från årsmötet 2022).

Revisionsberättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

9. Behandling av styrelsens förslag

Diskussion: Avgift för påverkan på väg vid byggnationer

10. Behandling av motioner till årsmötet

11. Fastställande av avgifter och arvodena

föreningsavgift för 2023/2024 förslås bli 2000kr/fastighet

12. Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter

13. Val av två revisorer, en revisorssuppleant

14. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 15. Övriga ärenden

16. Årsmötet avslutas

Frågor som inte står på föredragningslistan får behandlas om årsmötet så beslutar. Dessa behandlas under punkten övriga ärenden.

Rösträtt vid årsmötet har alla närvarande medlemmar med en röst per tomt. Röstning kan ske genom fullmakt. Skriftlig fullmakt kan lämnas genom annan tomtägare, dock endast en fullmaktsröst per person.

Beslut vid årsmötet fattas genom öppen omröstning, sluten omröstning ska ske om någon medlem så begär.

Bilagor

Följande bilagor bifogas denna kallelse

Välkomna!

/Östra Älvsala Tomtägareförenings styrelse, Östra Älvsala den 1 juni 2023